Câu hỏi: Phản ứng hóa học nào sau đây không chính xác:

Câu hỏi: Phản ứng hóa học nào sau đây không chính xác:
A. Fe + CuSO$_{4}$ -> FeSO$_{4}$ + Cu.
B. Fe + 2AgNO$_{3}$ -> Fe(NO$_{3}$)$_{2}$ + 2Ag.
C. Cu + MgSO$_{4}$ -> CuSO$_{4}$ + Mg.
D. Cu + 2AgNO$_{3}$ -> Cu(NO$_{3}$)$_{2}$ + 2Ag.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh