Câu hỏi: Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:

Câu hỏi: Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:
A. Sắt phản ứng với H$_{2}$SO$_{4}$ đặc, nóng.
B. Sắt phản ứng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng
C. Sắt phản ứng với dung dịch CuSO$_{4}$
D. Sắt phản ứng với dung dịch Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh