Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc?
A. Núi thấp chiếm ưu thế.
B. Hướng núi vòng cung.
C. Cao ở hai đầu, thấp ở giữa.
D. Núi cao chiếm ưu thế.

Gợi ý câu trả lời

D Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi – Mục 2 các khu vực địa hình – ý a Khu vực đồi núi

Author: Cô Minh Anh