Câu hỏi: Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?
A. Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh.
B. Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng hóa xuất khẩu.
C. Công nghiệp tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì.
D. Hiện nay, các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh