Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng đồng bằng châu thổ của nước ta?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng đồng bằng châu thổ của nước ta?
A. Hình thành do sự bồi tụ phù sa sông.
B. Địa hình thấp, bằng phẳng.
C. Chủ yếu là đất phù sa, màu mỡ.
D. Hẹp ngang, bị các dãy núi chia cắt.

Gợi ý câu trả lời

D Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi – Mục 2 các khu vực địa hình – ý b Khu vực đồng bằng.

Author: Cô Minh Anh