Câu hỏi: Phát triển công nghiệp nào sau đây tác động tới sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất?

Câu hỏi: Phát triển công nghiệp nào sau đây tác động tới sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất?
A. Dệt may.
B. Luyện kim.
C. Cơ khí.
D. Năng lượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Công nghiệp dệt may sử dụng nhiều hóa chất trong ngành nhuộm => Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp hóa chất.

Author: Cô Minh Anh