Câu hỏi: Phát triển thủy lợi ở châu Phi nhằm mục đích

Câu hỏi: Phát triển thủy lợi ở châu Phi nhằm mục đích
A. phát triển nông nghiệp.
B. hạn chế sự khô hạn.
C. phát triển lúa nước.
D. phát triển du lịch sông nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/20, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh