Câu hỏi: Phép chiếu hình nón đứng có độ chính xác ở vùng

Câu hỏi: Phép chiếu hình nón đứng có độ chính xác ở vùng
A. Xích đạo.
B. Vĩ độ trung bình.
C. Vĩ độ cao.
D. Vùng cực, cận cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh