Câu hỏi: Phép chiếu phương vị ngang thường được dùng để vẻ bản đồ ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Phép chiếu phương vị ngang thường được dùng để vẻ bản đồ ở khu vực nào dưới đây?
A. Bán cầu Đông và bán cầu Tây.
B. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam.
C. Vùng cực.
D. Vùng vĩ độ trung bình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Phép chiếu phương vị ngang thường được dùng để vẻ bản đồ ở bán cầu Đông và bán cầu Tây.

Author: Cô Minh Anh