Câu hỏi: Phép chiếu phương vị nghieng thường được dùng để vẻ bản đồ

Câu hỏi: Phép chiếu phương vị nghieng thường được dùng để vẻ bản đồ
A. Bán cầu Đông và bán cầu Tây.
B. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam.
C. Vùng cực.
D. Vùng vĩ độ trung bình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Phép chiếu phương vị nghiêng thường được dùng để vẽ bản đồ ở vùng vĩ độ trung bình.

Author: Cô Minh Anh