Câu hỏi: Phong hóa hóa học là quá trình

Câu hỏi: Phong hóa hóa học là quá trình
A. phá hủy đá và khoáng vật nhưng không làm biến đổi chúng về thành phần và tính chất hóa học.
B. phá hủy đá và khoáng vật nhưng chủ yếu làm biến đổi chúng về thành phần và tính chất hóa học.
C. chủ thiếu làm nứt vỡ đá và khoáng vật nhưng đồng thời làm thay đổi thành phần và tính chất hóa học của chúng.
D. phá hủy đá và khoáng vật đồng thời di chuyển chúng tới nơi khác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/33 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh