Câu hỏi: Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện:

Câu hỏi: Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện:
A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

Gợi ý câu trả lời

Trong phương pháp bản đồ – biểu đồ, người ta thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.
⇒ Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện [I]giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ[/I]
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh