Câu hỏi: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

Câu hỏi: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm
A. phân bố theo luồng di chuyển.
B. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
C. phân bố theo những điểm cụ thể.
D. phân bố thanh từng vùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh