Câu hỏi: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí:

Câu hỏi: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí:
A. Có sự phân bố theo những điểm cụ thể
B. Có sự di chuyển theo các tuyến
C. Có sự phân bố theo tuyến
D. Có sự phân bố rải rác

Gợi ý câu trả lời

Đối tượng biểu hiện của phương pháp đường chuyển động là sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh