Câu hỏi: Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế

Câu hỏi: Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế
A. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al
B. Các kim loại hoạt động yếu
C. Các kim loại hoạt động trung bình
D. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh