Câu hỏi: Quá trình hình thành đất nào dưới đây đặc trưng ở Đông Nam Á?

Câu hỏi: Quá trình hình thành đất nào dưới đây đặc trưng ở Đông Nam Á?
A. Quá trình hình thành đất mùn thô.
B. Quá trình glay hóa đất, đất bạc màu.
C. Quá trình hình thành đất phù sa.
D. Quá trình hình thành đất feralit.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Khu vực Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa (nền nhiệt cao, độ ẩm lớn >80%, lượng mưa lớn). Nên quá trình phá hủy, làm biến đổi đá gốc diễn ra mạnh mẽ. Mặt khác mưa lớn còn có tác dụng hòa tan, rửa trôi, tích tụ vật chất trong các tầng đất, tạo môi trường ẩm để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ cho đất. Quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á, đặc trưng nhất là quá trình hình thành đất feralit.

Author: Cô Minh Anh