Câu hỏi: Quá trình nào sau đây làm giảm CO$_{2}$ trong khí quyển?

Câu hỏi: Quá trình nào sau đây làm giảm CO$_{2}$ trong khí quyển?
A. Sự hô hấp của động vật và con người.
B. Cây xanh quang hợp.
C. Đốt than và khí đốt.
D. Quá trình nung vôi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh