Câu hỏi: Quá trình nào sau đây tạo nên đặc điểm đất ở miền đồi núi?

Câu hỏi: Quá trình nào sau đây tạo nên đặc điểm đất ở miền đồi núi?
A. Thối mòn.
B. Vận chuyển.
C. Bồi tụ.
D. Xói mòn.
>

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D
Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh