Câu hỏi: Quá trình phong hóa là

Câu hỏi: Quá trình phong hóa là
A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.
B. quá trình làm các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi rời khỏi vị trí ban đầu.
C. quá trình di chuyển các sản phẩm đã bị phá hủy biến đổi từ nơi này đến nơi khác.
D. quá trình tích tụ ( tích lũy ) các sản phẩm đã bị phá hủy , biến đổi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/32 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh