Câu hỏi: Quần đảo Ha-oai có tiềm năng rất lớn về tài nguyên nào dưới đây?

Câu hỏi: Quần đảo Ha-oai có tiềm năng rất lớn về tài nguyên nào dưới đây?
A. Hải sản và du lịch.
B. Dầu khí và kim loại màu.
C. Thủy sản và khoáng sản.
D. Than đá và thủy điện.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh