Câu hỏi: Quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á:

Câu hỏi: Quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á:
A. Việt Nam
B. Thái Lan
C. Ấn Độ
D. Trung Quốc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Trung Quốc
Giải thích: Trung có có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á sản lượng lúa gạo của nước này chiếm 28,7% sản lượng lúa gạo của châu Á.

Author: Cô Minh Anh