Câu hỏi: Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Đông Nam Á là

Câu hỏi: Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Đông Nam Á là
A. Việt Nam
B. In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan
D. Phi-lip-pin

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. In-đô-nê-xi-a
Giải thích: In-đô-nê-xi-a có số dân đông nhất Đông Nam Á, năm 2002 dân số quốc gia này đạt 217 triệu người (trang 52 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh