Câu hỏi: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

Câu hỏi: Quốc gia đông dân nhất châu Á là
A. Trung Quốc
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Ấn Độ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Trung Quốc
Giải thích: Trung quốc là quốc gia đông dân nhất châu Á và đông nhất thế giới.

Author: Cô Minh Anh