Câu hỏi: Quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

Câu hỏi: Quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây không có đường biên giới với Trung Quốc?
A. Việt Nam. B.Lào.
C. Mi-an-ma. D.Thái Lan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh