Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP ?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP ?
A. Hoa Kì.B. Bra-xin.C. Trung Quốc.D. Thái Lan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục III, SGK/136 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh