Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây vừa là thành viên của ASEAN lại vừa là thành viên của APEC?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây vừa là thành viên của ASEAN lại vừa là thành viên của APEC?
A. Việt Nam, Đông Ti-mo, Thái Lan.
C. Indonexia, Đông Ti-mo, Philippin.
B. Đông Ti-mo, Việt Nam, Mianma.
D. Việt Nam, Thái Lan, Indonexia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Quốc gia vừa là thành viên của ASEAN lại vừa là thành viên của APEC Việt Nam, Thái Lan, Indonexia. Đông Ti-mo là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN.

Author: Cô Minh Anh