Câu hỏi: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong

Câu hỏi: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong
A. Phạm vi của tất cả các địa quyển.
B. Toàn bộ vỏ Trái Đất.
C. Toàn bộ vỏ Trái Đất và vỏ địa lí.
D. Toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

Author: Cô Minh Anh