Câu hỏi: Ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên đất nước Nga là

Câu hỏi: Ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên đất nước Nga là
A. sông Ê-nit-xây.
B. sông A-mua.
C. dãy U-ran.
D. sông Ô-bi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/61, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh