Câu hỏi: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía đông và phần phía tây của Liên Bang Nga là?

Câu hỏi: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía đông và phần phía tây của Liên Bang Nga là?
A. Sông Ô-bi.
B. Dãy U-ran.
C. Sông Lê-na.
D. Sông Ênitxây.

Gợi ý câu trả lời

Sông Ênitxây là ranh giới tự nhiên của lãnh thổ phía đông và phía tây Liên Bang Nga.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh