Câu hỏi: Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

Câu hỏi: Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước
A. Có tiềm năng dầu khí lớn.
B. Phát triển và những nước công nghiệp mới.
C. Có trữ lượng than lớn.
D. Có nhiều sông lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và những nước công nghiệp mới. Đây là những nước cần một nguồn năng lượng rất lớn để phát triển một khối sản phẩm công nghiệp khủng lồ.

Author: Cô Minh Anh