Câu hỏi: Sản phẩm nào dưới đây không phải là phát minh quan trọng của Trung Quốc thời trung đại?

Câu hỏi: Sản phẩm nào dưới đây không phải là phát minh quan trọng của Trung Quốc thời trung đại?
A. Thuốc súng.
B. Kĩ thuật in.
C. Máy hơi nước.
D. Kim chỉ nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Máy hơi nước là phát minh của Anh vào thế kỉ 18.

Author: Cô Minh Anh