Câu hỏi: Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm những nhóm ngành nào dưới đây?

Câu hỏi: Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm những nhóm ngành nào dưới đây?
A. Công nghiệp chế biến, công nghiệp điện lực, công nghiệp khai khoáng.
B. Công nghiệp chế biến, công nghiệp điện lực, công nghiệp điện.
C. công nghiệp điện lực, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp thực phẩm.
D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp dệt may, công nghiệp khai khoáng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh