Câu hỏi: Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Câu hỏi: Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Phía bắc (ngành CN hiện đại), vùng phía Nam, ven Đại Tây Dương (ngành CN truyền thống).
B. Vùng đông bắc (ngành CN hiện đại), vùng phía Nam, ven TBD (ngành CN truyền thống).
C. Phía tây bắc (ngành CN hiện đại), vùng phía Nam, ven TBD (ngành CN truyền thống).
D. Vùng đông bắc (ngành CN truyền thống), vùng phía Nam, ven TBD (ngành CN hiện đại).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh