Câu hỏi: Sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh và không ổn định chủ yếu do

Câu hỏi: Sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh và không ổn định chủ yếu do
A. tính bất bênh không ổn định của khí hậu.
B. chịu ảnh hưởng của nguồn nước tưới.
C. chịu tác động của con người.
D. sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thị trường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/104, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh