Câu hỏi: So với đồng bằng thì miền núi đất có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: So với đồng bằng thì miền núi đất có đặc điểm nào dưới đây?
A. Tầng đất mỏng hơn và cũng ít chất dinh dưỡng hơn.
B. Tầng đất dày hơn và cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn.
C. Tầng đất mỏng hơn nhưng giàu chất dinh dưỡng hơn.
D. Tầng đất dày hơn nhưng nghèo chất dinh dưỡng hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Miền núi có địa hình dốc nên đất dễ bị xói mòn, rửa trôi khiến tầng phong hóa mỏng, chất dinh dưỡng bị rửa trôi.
– Đồng bằng có địa hình bằng phẳng, quá trình bồi tụ vật liệu phù sa là chủ yếu, tầng phong hóa dày, đất phù sa màu mỡ.
=> So với đồng bằng thì miền núi thường có tầng đất mỏng hơn và cũng ít chất dinh dưỡng hơn.

Author: Cô Minh Anh