Câu hỏi: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

Câu hỏi: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có
A. độ dày lớn hơn, không có tầng granit.
B. độ dày nhỏ hơn, có tầng granit.
C. độ dày lớn hơn, có tầng granit.
D. độ dày nhỏ hơn, không có tầng granit.

Gợi ý câu trả lời

– Vỏ đại dương có độ dày 5km → mỏng hơn so với vỏ lục địa (70km)
– Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu từ tầng badan và một phần trầm tích, không có tầng granit; vỏ lục địa lại cấu tạo chủ yếu từ tầng granit
⇒ So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương độ dày nhỏ hơn, không có tầng granit.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh