Câu hỏi: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

Câu hỏi: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có
A. độ dài lớn hơn, không có tầng granit.
B. độ dài nhỏ hơn, có tầng granit.
C. độ dài lớn hơn, có tầng granit.
D. độ dài nhỏ hơn, không có tầng granit.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/26 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh