Câu hỏi: Sông Amadon là sông

Câu hỏi: Sông Amadon là sông
A. dài nhất thế giới.
B. có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới.
C. nhỏ nhất thế giới.
D. ngắn và dốc nhất thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/58, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh