Câu hỏi: Sông nào sau đây không bắt nguồn từ miền Tây Trung Quốc?

Câu hỏi: Sông nào sau đây không bắt nguồn từ miền Tây Trung Quốc?
A. Trường Giang. B.Hoàng Hà.
C. Hắc Long Giang. D.Mê Công.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh