Câu hỏi: Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm “sông có lũ vào mùa xuân” ?

Câu hỏi: Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm “sông có lũ vào mùa xuân” ?
A. Khí hậu ôn đới lục địa.
B. Khí hậu cận nhiệt lục địa.
C. Khí hậu nhiệt đới lục địa.
D. Khí hậu nhiệt đới lục địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Các khu vực có khí hậu ôn đới lục địa thường phân bố ở khu vực ôn đới nên đóng băng vào mùa đông. Đến thời kì mùa xuân, băng ở thượng nguồn tan trước, khi nước chảy về hạ lưu băng chưa tan kịp nên các con sông thường có lũ vào mùa xuân.

Author: Cô Minh Anh