Câu hỏi: Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm “tổng lượng nước sông hằng năm nhỏ , chủ yếu tập trung vào mùa đông “?

Câu hỏi: Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm “tổng lượng nước sông hằng năm nhỏ , chủ yếu tập trung vào mùa đông “?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
B. Khí hậu cận nhiệt gió mùa.
C. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Khí hậu địa trung hải có nền nhiệt cao, lượng mưa nhỏ nhưng mưa lớn lệch hẳn về thu – đông nên sông ngòi ở khu vực có khí hậu địa trung hải cũng có tổng lượng nước sông hằng năm nhỏ, chủ yếu tập trung vào mùa đông.

Author: Cô Minh Anh