Câu hỏi: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng

Câu hỏi: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng
A. vật lí.
B. hoá học.
C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí.
D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh