Câu hỏi: Sự đa dạng của tự nhiên Trung Quốc được thể hiện qua:

Câu hỏi: Sự đa dạng của tự nhiên Trung Quốc được thể hiện qua:
A. sự đa dạng của sinh vật và khoáng sản.
B. sự khác biệt giữa miền Đông và miền Tây.
C. sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam.
D. sự đa dạng của địa hình và khí hậu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/86, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh