Câu hỏi: Sự đa dạng, phong phú về tài nguyên biển và hải đảo là cơ sở thuận lợi để

Câu hỏi: Sự đa dạng, phong phú về tài nguyên biển và hải đảo là cơ sở thuận lợi để
A. giữ vững an ninh quốc phòng đất nước.
B. giải quyết việc làm, thu hút đầu tư mạnh.
C. thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu.
D. phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển.

Gợi ý câu trả lời

Sự đa dạng, phong phú về tài nguyên biển và hải đảo là cơ sở thuận lợi để phát triển đa dạng các ngành kinh đảo.
(SGK Địa lí 12 cơ bản/T191)
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh