Câu hỏi: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai, phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai gọi là

Câu hỏi: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai, phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai gọi là
A. Sự phát triển bền vững.
B. Mục tiêu phát triển bền vững.
C. Định hướng phát triển bền vững.
D. Giải pháp phát triển bền vững.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/161, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh