Câu hỏi: Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên

Câu hỏi: Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên
A. Khí hậu.B. Đất.C. Khoáng sản.D. Nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/161 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh