Câu hỏi: Sự khác biệt giữa tháp mở rộng với tháp thu hẹp là

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa tháp mở rộng với tháp thu hẹp là
A. Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.
B. Đáy hẹp, đỉnh phinh to.
C. Đáy rộng, thu hẹp ở giữa, phía trên lại mở ra.
D. Hẹp đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh