Câu hỏi: Sự phân bố dân cư gắn bó mật thiết với ngành dịch vụ nào dưới đây?

Câu hỏi: Sự phân bố dân cư gắn bó mật thiết với ngành dịch vụ nào dưới đây?
A. Dịch vụ công.
B. Dịch vụ tiêu dùng.
C. Dịch vụ kinh doanh.
D. Dịch vụ tư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm các ngành như: bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao,…) => Đây là những ngành phục vụ nhu cầu sử dụng của con người -> vì vậy sự phân bố của dịch vụ tiêu dùng gắn bó chặt chẽ với sự phân bố của dân cư.

Author: Cô Minh Anh