Câu hỏi: Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng thế nào đến ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng thế nào đến ngành dịch vụ?
A. Cơ cấu ngành dịch vụ.
B. Mạng lưới ngành dịch vụ.
C. Sức mua, nhu cầu dịch vụ.
D. Hình thành các điểm du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư có ảnh hưởng rất lớn đến Mạng lưới ngành dịch vụ. Điều đó được thể hiện rất rõ ở các thành phố lớn và rất lớn ở trên thế giới. Ví dụ: Dân cư đông, mạng lưới dịch vụ dày, dân cư phân tán, khó khăn cho ngành dịch vụ.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh