Câu hỏi: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

Câu hỏi: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành công nghiệp ở các nước ta và châu lục.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh